MR

Op onze school bestaat de Medezeggenschaps Raad ( MR) uit 2 leden namens het personeel (personeelsgeleding) en 2 leden namens de ouders (oudergeleding).

Op schoolniveau heeft de MR wettelijk bepaalde bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht.

De verschillende geledingen in de MR hebben één gemeenschappelijk belang: de school. De meeste bevoegdheden worden dan ook door de MR als geheel uitgeoefend. Maar soms wordt er een besluit genomen dat voor de ene geleding zwaarder telt dan voor de andere. In dat geval heeft de één instemmingsrecht en de ander adviesrecht. Jaarlijks moet het schoolbestuur de MR informeren over onderwerpen als het algemene schoolbeleid en de taakverdeling tussen schoolbestuur en directie.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft een groot aantal van de taken van de afzonderlijke MR-en van de Schakel en ’t Ienster overgenomen. In deze GMR zitten namens iedere school 2 ouders en 2 personeelsleden. Veel bevoegdheden en taken zijn gedelegeerd naar de GMR. Dit betreft zaken die beide scholen aangaan. Sommige zaken, die specifiek van belang zijn voor iedere school apart, blijven bij de eigen MR

Personeelsgeleding MR de Schakel:

Carin Molenaar

Bettine Palm

 

Oudergeleding MR de Schakel:

Wilmar Hemmes

Arjan Iemhoff

De agenda en de goedgekeurde notulen 
Deze kunt u vinden de op de site:  www.opo-ameland.nl, of door op deze link te klikken